ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ÚČASTNÍKŮ ŠKOLENÍ RICOMGAS

RICOM gas, s.r.o.
se sídlem Na Bělidle 1135, 460 06 Liberec
identifikační číslo: 254 14 852
zapsaná v OR složka C 16655 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

Zásady zpracování osobních údajů při pořádání školení a společenských akcí

Hlavní činností Správce je prodávat zboží včetně služeb nezbytně s tím souvisejících. Správce poskytuje služby spočívající v organizaci kurzů a školení souvisejících s používáním zboží. Při těchto činnostech dochází ke zpracování osobních údajů.

Svěřené osobní údaje je potřeba chránit na vysoké úrovni, proto byla přijata řada bezpečnostních, technických i organizačních opatření.

SPRÁVCE – určuje cíle a prostředky zpracování. Pro potřeby těchto zásad je to RICOM gas.

ZPRACOVATEL – vykonává činnosti zpracování na základě smlouvy nebo jiného pověření pro Správce.

ÚČASTNÍK – registrovaný účastník školení

I. ZÁKLADNÍ INFORMACE

Správce zpracovává osobní údaje registrovaných Účastníků, kteří zakoupili produkt, službu nebo se registrovali k účasti na školení.

Kategorie osobních údajů: jméno, přijímení, e-mail, mobilní telefon, fakturační adresa, bankovní spojení, IP adresa, cookies, akademický titul, dietní preference nebo omezení, obrazový a zvukový záznam účastníků školení.

Subjekty údajů poskytují dobrovolně osobní údaje Správci, a to, jakmile dokončí registraci na konkrétní akci přes webový formulář dostupný na stránkách Správce, přihlášením se k odběru newsletteru, případně e-mailovou komunikací.

Webové stránky. Správce zpracovává informace o tom, kdy subjekty údajů navštíví a prohlíží si webové stránky www.ricomgas.cz. Tyto informace mohou zahrnovat IP adresu, operační systém, ID prohlížeče, aktivitu na webu a další informace o interakci s našimi webovými stránkami. Tyto informace můžeme shromažďovat jako součást protokolu nebo pomocí souborů cookies nebo jiných technologií pro sledování (o případném použití cookies informuje správce zvlášť). Zásady zpracování těchto osobních údajů poskytuje společnost, která webové stránky provozuje.

Analýza a statistiky. Webové stránky Správce monitoruje a analyzuje pomocí analytických služeb. Žádné z údajů, které pomocí této služby Správce analyzuje, nejsou osobními údaji. Pomocí této služby Správce zjišťuje návštěvnost a geografické údaje, informace o prohlížeči a operačního systému. Všechny tyto informace, jsou využívány pro marketingové účely, pro účely dalšího zlepšování webových stránek a obsahu a také pro účely právní ochrany, případně jiných oprávněných zájmů.

Školení. Správce zpracovává nezbytné kategorie osobních údajů nutných k registraci a vyúčtování účasti na školení. Správcemůže pořizovatfotografie nebo videa ze školení, pouze tam, kde s tímto Účastníci vyslovili svůj souhlas včetně řádného poučení o svých právech.

II. ÚČELY ZPRACOVÁNÍ

Všechny zmíněné informace Správce zpracovává a jsou nezbytné k naplnění níže uvedených účelů:

-          Pořádání a organizace školení a obdobných akcí pro registrované Účastníky

-          Zasílání propagačních e-mailů registrovaným Účastníkům k propagaci obdobných konferencí pořádaných Správcem

-          Plnění zákonných povinností Správce.

Oprávněný zájem. Správce má oprávněný zájem na propagaci svých obdobných služeb, resp. akcí, které pořádá. Registrovaným Účastníkům proto může zasílat obchodní sdělení, osobní údaje Účastníků zpracovává za účelem ochrany svého oprávněného obchodního zájmu. Registrovaný uživatel se může z odběru obchodních sdělení odhlásit, a to v každém obchodním sdělení.

Za účelem ochrany oprávněného zájmu na propagaci obdobných školení jsou během některých větších společenských akcí pořizovány obrazové nebo zvukové záznamy. Na těchto záznamech mohou být zpracovány osobní údaje Účastníků, a to na základě oprávněného zájmu Správce na propagaci obdobných akcí. O tom jsou Účastníci včas a řádně informováni před zahájením akce.

Správce v přiměřeném rozsahu použije a zveřejní na svých webových stránkách, dále při své propagaci či při vydávání informačních materiálů o akci či podobných akcích.

Účastníci, kteří si nepřejí být na akci fotografování nebo natáčeni na video, mají možnost toto odmítnout, před začátkem akce na e-mail asistent@ricomgas.cz

Obchodní sdělení. Správce může zasílat newsletter Účastníkům školení na základě oprávněného zájmu propagovat obdobné výrobky a služby, avšak jen do doby, než s tím Účasník vysloví nesouhlas. Správce může zasílat obchodní sdělení také těm, kteří udělili souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely.

Komunikace s Uživateli. Funkce „Odhlásit se“ je nastavena v každé marketingové komunikaci, kterou Správce šíří, tedy i pokud komunikuje se svými Uživateli. I přes to, že se Uživatel odhlásí z odběru newsletteru od Správce, může obdržet e-maily týkající se vyúčtování nebo nutné administrativy.

Plánovaná doba zpracování. Pro účely registrace Účastníka mohou být zpracovány veškeré kategorie údajů tohoto dokumentu, a to po dobu nezbytně nutnou k organizaci události, případně po dobu nutnou k plnění zákonných povinností a ochranu oprávněných zájmů Správce, nejdéle však do uplynutí doby 2 let ode dne konání akce, na kterou se Účastník registroval, pokud Účastník souhlas dříve neodvolá.

III TECHNICKÁ, BEZPEČNOSTÍ A ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ

Správce dbá na bezpečnost osobních dat, které subjekty údajů poskytují. Správce splňuje přísné požadavky stran GDPR a usiluje o to, aby tyto požadavky respektovali také Účastníci akcí Správce.

Úkolem bezpečnostních techniků je navrhovat pouze takové prostředí online komunikace s Účastníky a jinými subjekty údajů, aby poskytované Služby byly bezpečné. Byly nastaveny mechanismy pravidelného testování mechanismů a opatření, které mají na starost monitoring a zabezpečení zpracování. Osobní údaje Účastníků jsou vedeny odděleně.

Všichni zaměstnanci, kteří mají přístup Osobním údajům, jsou poučeni o bezpečném zpracování osobních údajů a musí respektovat bezpečnostní zásady. Přístupy do všech systémů jsou personalizovány, kryty hesly, která se tvoří různými způsoby. Systémy umožňují logy, abychom mohli kontrolovat přístup jednotlivých zaměstnanců k jednotlivým databázím. Zaměstnanci jsou pravidelně školeni.

Kanceláře Správce jsou bezpečné, uzamykatelné a cizí lidé do kanceláří nemají přístup. Evidence vedené v papírové formě jsou vedeny jen tam, kde je to nezbytně nutné. V takovém případě je Správce uchovává zamčené.

IV. PŘEDÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ TŘETÍM STRANÁM

Osobní údaje jsou předávány pouze v režimu zpracovatelské smlouvy případně smlouvy společných správců, a to následujícím subjektům:

Zpracovatelé. Správce používá pouze prověřené zpracovatele, se kterými má uzavřenou písemnou smlouvu, a kteří poskytují minimálně stejné záruky jako Správci svým Uživatelům.

Zákonné povinnosti. Osobní údaje mohou být předány třetím osobám také v případě, jestliže to vyžaduje zákon nebo v reakci na zákonné požadavky orgánů veřejné moci či na vyžádání soudu v soudních sporech.

Společní správci. V případě, že Správce poskytne osobní údaje účastníků partnerům akce, kterou pořádá, jedná se o společného Správce těchto osobních údajů. Nejčastěji se jedná o fotografie anebo videa ze společně pořádaných akcí. O tom je Účastník předem řádně informován.

V. PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Správce je možné požádat o přístup k osobním údajům a požádat o opravu, změnu nebo odstranění osobních údajů tam, kde jsou nepřesné nebo byly zpracovány v rozporu s platnými zákony na ochranu osobních údajů. Lze tak učinit na e-mailu asistent@ricomgas.cz, kde je možné požádat o přístup, žádat omezení zpracování, žádat opravu nebo požádat o vymazání osobních údajů.

Správce usiluje o to, aby právům subjektů údajů neprodleně dokázal vyhovět, nejpozději 30 dnů, v mimořádných situacích pak nejpozději ve lhůtě 90 dnů, o čemž je žadatel informován. Nicméně mohou nastat okolnosti, za kterých Správce poskytnout přístup nemůže (například pokud žádané informace ohrožují soukromí jiných osob nebo jiná oprávněná práva, nebo tam, kde by náklady na poskytnutí přístupu byly nepřiměřené rizikům ohrožujícím soukromí jednotlivce v daném případě). Správce podnikne přiměřené kroky k ověření vaší totožnosti před tím, než udělí přístup k vašim osobním údajům nebo provede jakékoli změny.

A.        Právo na přístup k osobním údajům

Dle čl. 15 GDPR budete mít právo na přístup k osobním údajům, které zahrnuje právo získat od Správce:

  • potvrzení, zda zpracovává osobní údaje,
  • informace o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, plánované době zpracování, o existenci práva požadovat od Správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování, právu podat stížnost u dozorového úřadu, o veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů, skutečnosti, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, o vhodných zárukách při předání údajů mimo EU,
  • v případě, že nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob i kopii osobních údajů.

V případě opakované žádosti bude Správce oprávněn za kopii osobních údajů účtovat přiměřený poplatek.

B.        Právo na opravu nepřesných údajů

Dle čl. 16 GDPR má subjekt údajů právo na opravu nepřesných osobních údajů. Subjekt údajů má rovněž povinnost oznamovat změny svých osobních údajů. Zároveň je povinen poskytnout součinnost, bude-li zjištěno, že osobní údaje, které o něm Správce zpracovává, nejsou přesné. Opravu provede SPRÁVCE bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na dané technické možnosti.

C.        Právo na výmaz

Dle čl. 17 GDPR bude mít subjekt údajů právo na výmaz osobních údajů, které se ho týkají, pokud Správce neprokáže oprávněné důvody pro zpracování těchto osobních údajů. Správce má nastaveny mechanismy pro zajištění anonymizace či výmazu osobních údajů v případě, že již nejsou potřeba k účelu, pro nějž byly zpracovávány.

D.        Právo na omezení zpracování

Dle čl. 18 GDPR má subjekt údajů do doby vyřešení podnětu právo na omezení zpracování, pokud bude popírat přesnost osobních údajů, důvody jejich zpracování nebo pokud podá námitku proti jejich zpracování.

E.         Právo na oznámení opravy, výmazu nebo omezení zpracování

Dle čl. 19 GDPR má subjekt údajů právo na oznámení v případě opravy, výmazu nebo omezení zpracování osobních údajů. Dojde-li k opravě nebo výmazu osobních údajů, bude Správce informovat jednotlivé příjemce, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí.

F.         Právo na přenositelnost osobních údajů

Dle čl. 20 GDPR má subjekt údajů právo na přenositelnost údajů, které se ho týkají a které poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo požádat o předání těchto údajů jinému správci.

Pokud v souvislosti se Smlouvou o poskytování služeb Správce nebo na základě souhlasu poskytnete osobní údaje a jejich zpracování se provádí automatizovaně, máte právo od Správce získat takové údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Bude-li to technicky proveditelné, lze údaje předat i vámi určenému správci, bude-li řádně určena osoba jednající za příslušného Správce a bude možné ji autorizovat.

V případě, že by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, nelze vaší žádosti vyhovět.

G.       Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Dle čl. 21 GDPR má subjekt údajů právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu.

V případě, že Správce neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů zpracování na základě námitky ukončí bez zbytečného odkladu.

Pokud je námitka podána v případě zpracování související s přímým marketingem, pak Správce ukončí zpracování bez zbytečného odkladu.

H.       Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely je možné kdykoliv po tomto datu odvolat. Odvolání je zapotřebí učinit výslovným, srozumitelným a určitým projevem vůle, a to e-mailem asistent@ricomgas.cz.

Zpracování údajů z cookies je možné zamezit nastavením webového prohlížeče nebo nastavením na webových stránkách Správce.

I.          Automatizované individuální rozhodování včetně profilování

Subjekt údajů má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by pro něj mělo právní účinky nebo se jej obdobným způsobem významně dotklo. Správce uvádí, že neprovádí automatizované rozhodování bez vlivu lidského posouzení s právními účinky pro subjekty údajů.

VI. Závěr

Změny. Tyto zásady mohou být změněny pouze písemným dodatkem, o tom budou uživatelé informováni prostřednictvím webových stránek www.ricomgas.cz.

Kontakt. V případě jakýchkoli dotazů stran Zásad zpracování osobních údajů se prosím s důvěrou obraťte na e-mail asistent@ricomgas.cz.

Uživatelské menu 

Přihlásit se

Adresa

RICOM gas s.r.o.
Tovární 319
471 54 Cvikov

IČO: 25414852
DIČ: CZ25414852